Kort oppsummert

  • Trygg levering
  • Sikker betaling
  • Hyggelig service
  • 14 dagers angrefrist

Generelt

Disse angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Scientist Factory AS, heretter kalt selger. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra selger så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Priser

Prisene er oppgitt i NOK og inkluderer  moms, på 25 % dersom ikke annet er angitt. Siden oppdateres daglig hvilket garanterer at prisene alltid er aktuelle. Forske reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå på grunn av tekniske feil.

Levering

Alle leveringer skjer med Postnord så langt det lar seg gjøre. Det er kjøperens ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt ved bestillingen er korrekt. Leveringstiden er normalt 1-3 arbeidsdager (hverdager), avhengig av hvilken tid på døgnet bestillingen gjøres, hvor i landet kunden bor og om varene er på lager. Kunde vil få beskjed per epost når varene er utsendt. Ordre som mottas før kl 10.00 på en virkedag ekspederes samme dag. Orde som mottas etter kl.10.00 ekspederes neste virkedag. Vi sender ikke ut varer i helgen eller på helligdager. Kunden velger selv fraktalternativ ut i fra størrelse og vekt på varene. Husk å alltid oppgi stedsadresse og ikke postboksadresse om det er pakker større enn brev. Dersom varen blir skadet ved levering skal dette snarest meldes til Forskerfabrikken og helst på ankomstdagen via e-post til ordre@forskerfabrikken.no. Det er viktig at du gir en fullstendig melding til oss på eventuelle skader som er oppstått. Ser du at emballasjen er skadet ved leveringstidspunktet så skal du også melde dette direkte til den som du kvitterer ut pakken av.

For bestillinger til Svalbard og Jan Mayen koster levering kr 450. Dette skyldes egne gebyrer for å sende varer til Svalbard og Jan Mayen.

Din bestilling er bindende når bestillingen er registert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt fra oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Retur

Selger vil ikke betale returfrakt for kunden. Hvis kunden sender oss en pakke i retur vil kostnaden påløpe kunden og ikke selger. Dette gjelder også ved bruk av angrerett.

For uavhentede bestillinger hvor kunden ikke henter sin bestilling, har selger rett til å belaste kunden med et gebyr på 350 kr, som dekker retur- og ekspedisjonskostnader.

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde (18 års aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side.

Reklamasjon

Før feil meldes til selger, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik selger har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til selger slik at selger kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir selger melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Avhjelp

Selger skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av selger, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt medselger, betaler ikke selger disse utgiftene.

Angrerett

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Kunden har 14 dagers angrefrist og returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). Dersom du angrer på kjøpet, kan du benytte deg av angreskjema, men dette er ikke påkrevd.

Ekstraordinære forhold

Selger er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene

Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur

Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Taushetsplikt

Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående.